Beneficjent – Towarzystwo Jezusowego, Prowincja Polski Południowej, w związku z zakończeniem w dniu 31.08.2022 r. okresu realizacji projektu pn. „Wsparcie Przedszkola Montessori Ziarno w Mysłowicach poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki przedszkolnej” nr RPSL.11.01.03-24-00F5/20 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), zaprasza do skorzystania z Przedszkola Montessori „Ziarno” w Mysłowicach.

 

Aktualna wolna liczba miejsc miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu projektu wynosi: 0

TOWARZYSTWO JEZUSOWE, PROWINCJA POLSKI POŁUDNIOWEJ realizuje projekt pn. Wsparcie Przedszkola Montessori Ziarno w Mysłowicach poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki przedszkolnej nr RPSL.11.01.03-24-00F5/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Mysłowice poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w placówce „Przedszkole Montessori Ziarno” i objęcie wsparciem 15 dziewczynek i 15 chłopców, proponując innowacyjne rozwiązanie jakim jest edukacja alternatywna metodą Montessori a także prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie kompetencji 3 osób z kadry pedagogicznej w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego metodą Montessori w okresie od 01.04.2021 do 31.08.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej – nowej grupy
przedszkolnej – w istniejącej grupie w placówce Przedszkole Montessori Ziarno;
w Mysłowicach, poprzez:

 adaptację pomieszczeń,

  • zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
  • zatrudnienie kadry (nauczycieli),
  • zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

2. Utworzenie i funkcjonowanie 5 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w istniejącej grupie
w placówce „Przedszkole Montessori Ziarno” w Mysłowicach, poprzez:

 zakup wyposażenia,

  • zatrudnienie kadry (nauczycieli),
  • zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

3. Prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w Przedszkolu Montessori Ziarno
w Mysłowicach z:

  • logopedą,
  • psychologiem,
  • gimnastyki korekcyjnej

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu: 570 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 484 500,00 zł

 

 

 

 

Skip to content